Tập tin : 20tigranes95-66.gif
Bản đồ-Armenia-20tigranes95-66.gif
700x711 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : www.armenica.org