Tập tin : am-map.gif
Bản đồ-Armenia-am-map.gif
330x354 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Armenia
Quyền tác giả : ap1.pbase.com