Tập tin : er_blu.gif
Bản đồ-Asmara-er_blu.gif
810x790 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Asmara
Quyền tác giả : ian.macky.net