Tập tin : map_col.gif
Bản đồ-Asmara-map_col.gif
520x558 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Asmara
Quyền tác giả : www.asmara-group.com