Tập tin : 81035-004-582B5611.gif
Bản đồ-Asmara-81035-004-582B5611.gif
298x244 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Asmara
Quyền tác giả : media.web.britannica.com