Tập tin : North-America-physical-map.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-North-America-physical-map.jpg
1900x2068 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.zonu.com