Tập tin : north_america.gif
Bản đồ-Bắc Mỹ-north_america.gif
1092x699 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.mapability.com