Tập tin : north-america-map.gif
Bản đồ-Bắc Mỹ-north-america-map.gif
1100x704 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : mountabarim.org