Tập tin : 66480-north-america-map-2d.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-66480-north-america-map-2d.jpg
500x530 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : images.wikia.com