Tập tin : North-America-political-divisions.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-North-America-political-divisions.jpg
1663x2140 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.zonu.com