Tập tin : north-america-3.gif
Bản đồ-Bắc Mỹ-north-america-3.gif
1676x2103 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.geographicguide.com