Tập tin : namera.gif
Bản đồ-Bắc Mỹ-namera.gif
748x615 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com