Tập tin : naoutl.gif
Bản đồ-Bắc Mỹ-naoutl.gif
653x597 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com