Tập tin : nablank.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-nablank.jpg
722x787 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : johomaps.com