Tập tin : NGC_May_1942_c.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-NGC_May_1942_c.jpg
285x352 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : media.maps.com