Tập tin : NGC_Mar_1952_c.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-NGC_Mar_1952_c.jpg
285x355 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : media.maps.com