Tập tin : MMGACNAPO1.gif
Bản đồ-Bắc Mỹ-MMGACNAPO1.gif
400x312 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : dl8g0k4yauvz9.cloudfront.net