Tập tin : amnord15.gif
Bản đồ-Bắc Mỹ-amnord15.gif
970x1103 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : d-maps.com