Tập tin : northamerica.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-northamerica.jpg
750x580 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net