Tập tin : North-America-Map-1797.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-North-America-Map-1797.jpg
1174x996 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.zonu.com