Tập tin : northamerica_physical_high-res.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-northamerica_physical_high-res.jpg
1200x1296 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net