Tập tin : guad.jpg
Bản đồ-Basse-Terre-guad.jpg
360x236 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Basse-Terre
Quyền tác giả : guadeloupe-vacation.com