Tập tin : 3437476.jpg
Bản đồ-Basse-Terre-3437476.jpg
332x500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Basse-Terre
Quyền tác giả : mw2.google.com