Tập tin : map.gif
Bản đồ-Basse-Terre-map.gif
600x474 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Basse-Terre
Quyền tác giả : www.robinsonlibrary.com