Tập tin : basse-terre-map.jpg
Bản đồ-Basseterre-basse-terre-map.jpg
450x405 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Basseterre
Quyền tác giả : www.planetware.com