Tập tin : africa_map_gloss.png
Bản đồ-Châu Phi-africa_map_gloss.png
1825x1919 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : hurt.ch