Tập tin : Africa-map.jpg
Bản đồ-Châu Phi-Africa-map.jpg
2000x1900 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : africatales.org