Tập tin : Africa-physical-map.jpg
Bản đồ-Châu Phi-Africa-physical-map.jpg
2000x2143 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.zonu.com