Tập tin : Asia-physical-map-2000.jpg
Bản đồ-Châu Á-Asia-physical-map-2000.jpg
1448x1899 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.zonu.com