Tập tin : Asia-Political-Map.png
Bản đồ-Châu Á-Asia-Political-Map.png
1000x818 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.zonu.com