Tập tin : Asia-Political-Map-1992.gif
Bản đồ-Châu Á-Asia-Political-Map-1992.gif
1072x1410 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.zonu.com