Tập tin : asiamap-color.gif
Bản đồ-Châu Á-asiamap-color.gif
1800x1200 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : asianaccess.org