Tập tin : south-asia-map-pics.gif
Bản đồ-Châu Á-south-asia-map-pics.gif
753x663 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com