Tập tin : continent_asia_m.gif
Bản đồ-Châu Á-continent_asia_m.gif
500x375 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.util21.ro