Tập tin : easia4c.jpg
Bản đồ-Châu Á-easia4c.jpg
1117x1122 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : alabamamaps.ua.edu