Tập tin : Southeast_Asia_trade_route_map_XIIcentury.jpg
Bản đồ-Châu Á-Southeast_Asia_trade_route_map_XIIcentury.jpg
1696x1440 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org