Tập tin : asia2.gif
Bản đồ-Châu Á-asia2.gif
375x415 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.travelnotes.org