Tập tin : perimap.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-perimap.gif
575x789 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.south-pole.com