Tập tin : Africa-physical-map.gif
Bản đồ-Châu Phi-Africa-physical-map.gif
1412x1551 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.ezilon.com