Tập tin : Africa-Map-1829.jpg
Bản đồ-Châu Phi-Africa-Map-1829.jpg
4680x3277 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.zonu.com