Tập tin : africa-map.gif
Bản đồ-Châu Phi-africa-map.gif
635x600 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.african-tribe.com