Tập tin : Africa-Political-Map-2001.jpg
Bản đồ-Châu Phi-Africa-Political-Map-2001.jpg
640x720 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.zonu.com