Tập tin : africa-map.gif
Bản đồ-Châu Phi-africa-map.gif
588x612 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.world-atlas.us