Tập tin : africa2.gif
Bản đồ-Châu Phi-africa2.gif
375x416 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.travelnotes.org