Tập tin : africa.jpg
Bản đồ-Châu Phi-africa.jpg
750x792 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : africa.theworldatlas.net