Tập tin : north-africa-map.gif
Bản đồ-Châu Phi-north-africa-map.gif
738x566 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : temple3.files.wordpress.com