Tập tin : africa.gif
Bản đồ-Châu Phi-africa.gif
713x619 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.worldatlas.com