Tập tin : africa.jpg
Bản đồ-Châu Phi-africa.jpg
383x459 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : i.infopls.com