Tập tin : africa.png
Bản đồ-Châu Phi-africa.png
5784x5922 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : inkwellideas.com