Tập tin : africa-political.gif
Bản đồ-Châu Phi-africa-political.gif
550x578 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com